موجودی اعتبار شما: 7,000 تومان
پشتیبانی : @ParsiCh_support
- support@Parsich.com

درس های دوره - توابع و فرمولهای پیشرفته با اِکسل 2016

1. مقدمه

1-2 استفاده از فایل های تمرین

40s مگ 3.9
دانلود

2. نکاتی در مورد فرمولها، توابع و کلیدهای میانبُر

2-1 نمایش و هایلایت کردن فرمولها

5m مگ 26.5
دانلود

2-2 استفاده از Auditing Tools

6m مگ 40.1
دانلود

2-3 استفاده از رفرنس های کامل سطر و ستون

5m مگ 18.6
دانلود

2-4 کپی سریع فرمولها در ستون

3m مگ 14.3
دانلود

2-5 تبدیل فرمول ها به مقادیر با کشیدن(drag)

5m مگ 22.8
دانلود

2-6 به روز رسانی مقادیر بدون فرمول

4m مگ 12.1
دانلود

2-7 دیباگ کردن فرمول ها با کلید F9

4m مگ 16.2
دانلود

2-8 افزایش خوانایی با نامهای دامنه

5m مگ 19.1
دانلود

2-9 جدول بندی داده ها از چندین برگه

8m مگ 26.8
دانلود

3. ابزارهای فرمول و تابع

3-1 سلسله مراتب عملیات در فرمول ها

6m مگ 15.8
دانلود

3-2 تبِ Formulas برای قراردادن توابع

5m مگ 19.6
دانلود

3-3 Function را برای یادگیری توابع ناآشنا وارد کنید

5m مگ 16.4
دانلود

3-4 گسترش قابلیت های AutoSum

6m مگ 19.0
دانلود

3-5 رفرنس های مطلق و نسبی

4m مگ 18.0
دانلود

3-6 استفاده از رفرنس های مرکب در فرمول ها

6m مگ 18.0
دانلود

3-7 استفاده از حساب خودکار در نوار وضعیت

6m مگ 24.1
دانلود

4. IF و توابع مرتبط

4-1 آزمون های منطقی IF

4m مگ 15.1
دانلود

4-2 گسترش حالتهای تودرتو IF

4m مگ 12.3
دانلود

4-3 توابع OR، AND، و NOT با IF

9m مگ 32.3
دانلود

4-4 استفاده از IFS برای شرایط مختلف

3m مگ 9.1
دانلود

5. توابع Lookup و Reference

5-1 جستجوی اطلاعات با VLOOKUP و HLOOKUP

4m مگ 15.6
دانلود

5-2 پیدا کردن مطابقت های تقریبی با VLOOKUP و HLOOKUP

7m مگ 30.2
دانلود

5-3 پیدا کردن مطابقت های دقیق با VLOOKUP

6m مگ 18.5
دانلود

5-4 تودرتوییِ توابع جستجو

4m مگ 15.9
دانلود

5-5 استفاده از VLOOKUP با جداول بزرگ

5m مگ 29.4
دانلود

5-6 پیدا کردن اطلاعات جدولْ مانند، در یک تابع با استفاده از عملکرد CHOOSE

2m مگ 7.9
دانلود

5-7 استفاده از تابع SWITCH برای انتخاب متن فرمول دار

5m مگ 17.8
دانلود

5-8 قرار دادن داده ها با تابع MATCH

4m مگ 12.3
دانلود

5-9 بازیابی اطلاعات به وسیله location

2m مگ 9.9
دانلود

5-10 استفاده همزمان از توابع MATCH و INDEX

4m مگ 16.2
دانلود

6. توابع قدرتمند

6-1 جدول بندی داده ها با استفاده از یک معیار واحد

5m مگ 18.2
دانلود

6-2 استفاده از MAXIFS و MINIFS

4m مگ 14.4
دانلود

6-3 جلوگیری از شمارش دوباره

5m مگ 29.8
دانلود

7. توابع آماری

7-1 پیدا کردن میانگین با MEDIAN و بیشترین مقدار مشترک با MODE

2m مگ 10.6
دانلود

7-2 رتبه بندی داده ها بدون مرتب سازی با RANK و RANK.EQ

4m مگ 17.6
دانلود

7-3 پیدا کردن بزرگترین و کوچکترین مقادیر با توابع LARGE و SMALL

2m مگ 7.3
دانلود

7-4 جدول بندی سلول های خالی با تابع COUNTBLANK

6m مگ 22.4
دانلود

7-5 استفاده از COUNTA، COUNT، و نوار وضعیت

3m مگ 12.0
دانلود

8. توابع ریاضی

8-1 کار با توابع ROUNDUP ،ROUND، و ROUNDDOWN

6m مگ 16.9
دانلود

8-2 کار با CEILING، MROUND، و FLOOR برای رُند کردن تخصصی

3m مگ 9.2
دانلود

8-3 استفاده از توابع INT و TRUNC برای استخراج داده های عدد صحیح

4m مگ 11.6
دانلود

8-4 پیدا کردن باقی مانده با MOD و استفاده از MOD با قالب بندی شرطی

5m مگ 19.7
دانلود

8-5 بررسی کاربرد های عملی برای توابع RAND و RANDBETWEEN

5m مگ 25.3
دانلود

8-6 تبدیل مقدار بین سیستم های اندازه گیری با CONVERT

3m مگ 10.5
دانلود

8-7 استفاده از تابع قدرتمند AGGREGATE برای عبور از خطاها و داده های پنهان

7m مگ 37.2
دانلود

8-8 استفاده از توابع ROMAN و ARABIC برای نمایش سیستم های مختلف عددی

3m مگ 13.5
دانلود

9. توابع تاریخ و زمانی

9-1 شناخت قابلیت های تاریخ و زمان در فرمول

10m مگ 25.6
دانلود

9-2 استفاده از توابع تاریخ، سال، ماه، روز، زمان، ساعت، دقیقه، و ثانیه

4m مگ 18.4
دانلود

9-3 استفاده از توابع TODAY و NOW برای ورود تاریخ و زمان پویا

7m مگ 16.9
دانلود

9-4 شناسایی روز هفته با تابع WEEKDAY

4m مگ 12.3
دانلود

9-5 شمارش روزهای کاری با تابع NETWORKDAYS

5m مگ 17.3
دانلود

9-6 تعیین تاریخ اتمام با تابع WORKDAY

4m مگ 12.0
دانلود

9-7 جدول بندی تفاوت های تاریخ با تابع DATEDIF

6m مگ 16.2
دانلود

9-8 محاسبه تاریخ های پایان ماه و آینده و گذشته با EDATE و EOMONTH

9m مگ 11.7
دانلود

10. آرایش فرمولها و توابع

10-1 گسترش قابلیت های فرمولی با آرایش فرمول ها

5m مگ 20.3
دانلود

10-2 شمردن ورودی های منحصر به فرد در یک محدوده از طریق آرایش فرمول

6m مگ 23.0
دانلود

10-3 تعیین توزیع فراوانی با تابع FREQUENCY

4m مگ 11.0
دانلود

10-4 چرخش جهتِ ردیف و ستون با TRANSPOSE

5m مگ 16.7
دانلود

10-5 تجزیه و تحلیل از طریق تکنیک های رگرسیون با TREND و GROWTH

3m مگ 18.0
دانلود

10-6 استفاده از آرایش فرمول ها و تابع MATCH برای جستجوهای پیچیده

5m مگ 19.9
دانلود

11. توابع Reference

11-1 گرفتن اطلاعات از سلول های دور با تابع OFFSET

6m مگ 16.8
دانلود

11-2 مراجعه به رفرنس ها با تابع INDIRECT

3m مگ 10.2
دانلود

11-3 استفاده از INDIRECT با روایی داده ها برای دو لیست انتخابی

8m مگ 34.3
دانلود

12. توابع متنی

12-1 قرار دادن و استخراج داده ها با توابع SEARCH ،FIND، و MID

6m مگ 20.2
دانلود

12-2 استخراج اطلاعات خاص با توابع LEFT و RIGHT

3m مگ 10.9
دانلود

12-3 استفاده از تابع TRIM برای حذف فضاهای ناخواسته در یک سلول

6m مگ 18.4
دانلود

12-4 استفاده از علامت &(ampersands) و CONCATENATE برای ترکیب اطلاعات از سلول های مختلف

5m مگ 20.0
دانلود

12-5 استفاده از CONCAT و TEXTJOIN برای ترکیب اطلاعات از سلول های مختلف

6m مگ 17.1
دانلود

12-6 تنظیم حروف الفبا با استفاده از توابع UPPER، LOWER، و PROPER

4m مگ 13.4
دانلود

12-7 تنظیم محتوای character با توابع REPLACE و SUBSTITUTE

6m مگ 26.6
دانلود

12-8 استفاده از توابع متنی کاربردی-REPT، TEXT، و LEN

5m مگ 15.7
دانلود

13. توابع اطلاعاتی

13-1 استخراج اطلاعات با توابع CELL و INFO

4m مگ 12.5
دانلود

13-2 استفاده از ISBLANK، ISODD، ISEVEN، ISTEXT، ISNONTEXT و ISNUMBER

6m مگ 19.0
دانلود

13-3 استفاده از توابع تصحیح کنندۀ ISERR، ISERROR، IFERROR، و ISNA

8m مگ 40.1
دانلود

13-4 ردیابی و برجسته سازی سلول های فرمولی با تابع ISFORMULA

3m مگ 10.9
دانلود

14. نتیجه گیری

14-1 مراحل بعدی

56s مگ 3.0
دانلود
مشخصات دوره
مدرس: Dennis Taylor
مترجم:لیلا جوکار
دوبلر: محمدصادق مَنِشی
سطح دوره: متوسط
زمان کل:6h 46m
حجم کل: 1386.5 مگابایت
58,000 تومان مبلغ خرید 52,200 تومان %10 تخفیف

5,220 تومان اعتبار هدیه خرید این دوره

خرید

توابع و فرمولهای پیشرفته با اِکسل 2016

توابع و فرمولهای پیشرفته با اِکسل 2016

قواعد فرمول نویسی حرفه ای در اکسل

هر آنچه را که برای آنالیز داده ها، توابع آماری، فرمول نویسی حرفه ای و...در اکسل نیاز دارید را  با تدریس فوق العاده ارائه ی کننده بیش از پانصد سمینار تحت وب با موضوع "Excel"، یاد بگیرید.

 

موضوعات دوره:

 • نمایش و برجسته کردن فرمول ها
 • تبدیل فرمول به ارزش ها
 • جدول بندی داده ها از شیت های متعدد
 • نمایش و برجسته کردن فرمول ها
 • تبدیل فرمول به ارزش ها
 • جدول بندی داده ها از شیت های متعدد
 • سلسله مراتب عملیات در فرمول
 • استفاده مراجع مطلق و نسبی
 • آموزش کار با تابع IF و دیگر توابع وابسته به آن
 • آموزش اطلاعات VLOOKUP، MATCH و INDEX
 • استفاده از توابع قدرتمند COUNTIF
 • آنالیز داده ها با توابع آماری
 • محاسبه تاریخ و زمان
 • آنالیز داده ها با فرمول ها  و توابع آرایه
 • استخراج داده ها با توابع متنی

 

اطلاعات دوره:

کارشناس و استاد Excel، Dennis Taylor بعضی از 450 فرمول مهم و قدرتمند موجود در Excel را نشان داده و راههای استفاده از آنها را آموزش می دهد. او با مروری بر مفاهیم اساسی مثل، SUM،AVERAGE و MAX شروع کرده و keyboard shortcuts های جدیدی معرفی خواهد کرد که به شما کمک می کند به آسانی خانه های فرمول ها را پیدا کرده و با آنها حتی در چندین صفحه سریع  تر کار کنید و او سپس راه های بازیابی اطلاعات را با استفاده از VLOOKUP و INDEX محاسبه عمل گرها، استخراج اطلاعات، کار با زمان، اطلاعات، ارائه و اطلاعات ریاضی را نشان می دهد. این دوره روی تمرین های عملی تمرکز می کند که به شما کمک می کند از فرمول های قدرتمند Excel در پروژه های خود استفاده کنید.

نظرات


پشتیبانی - پارسیچ 1397/04/19

سلام دوست عزیز در قسمت "مشخصات دوره" روی گزینه "خرید" کلیک کنید و سپس میتوانید دوره را تهیه کنید.

1397/04/19

سلام اگر بخواهیم دوره اکسل پیشرفته را تهیه کنیم چه کار باید بکنیم؟

درباره مدرس
Dennis Taylor

Dennis Taylor

 • با تجربه ای بیش از 25 سال در امر آموزش و تالیف مبحث"صفحه گسترده" فعالیت می کند.

 

 • به عنوان مولف، سخنران، رهبر سمینار بوده است.

 

 • از اواسط دهه ی نود میلادی، نویسنده و ارائه کننده ی تعداد  بیشماری از ویدئو های مبحث اکسل و دوره های آموزشی آنلاین بوده است و در سرتا سر کشور های آمریکا و کانادا برای ارائه ی بیش از سیصد سمینار و کلاس سفر نموده است.

 

 • یا خودش یا با همکاری مشترک نویسندگان دیگر، به تالیف کتاب های چندگانه با موضوع "نرم افزار صفحه گسترده" و ارائه ی بیش از پانصد سمینار تحت وب با موضوع "Excel"، برای مجموعه ی متنوعی از بینندگانش، اشتغال زایی کرده است.

 

 • با صد ها شرکت و سازمان دولتی متفاوت و همچنین دانشکده ها و دانشگاه ها همکاری داشته است.
امتیاز به دوره
کیفیت دوره آموزشی
کیفیت ترجمه
کیفیت دوبله

برچسب هاlogo-samandehi